Field Mob - Where R U Going

[Verse 1]
Ah..ah two times
Comin up, and I feel you and I done it up together
Crushed a qt time
And tha fun is up
Sun down, and the sun is up
La...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.