Field Mob - Sick Of Being Lonely

Little shawty, we used to be on the phone all day
Talkin' to the sunshine shinin' on my bald head
Now today seem strange
No call on my celly, no na...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.