Field Mob - Nothing 2 Lose

[Chorus]
I'm ready to flee to a better place
Go West, South, and East, whatever the way
Let's make a move, hurry up lets go now
You got to believe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.