Field Mob - Can't Stop Us

Uh,it's hard catchin' these old rhymes
I can't' remember these old rhymes
It's hard catchin' these old rhymes

[Kalage]
Shit we comin' after the whack...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.