Elbow - An Audience With the Pope

Sweet Jesus, I'm on fire
She has the sweetest, darkest eyes
And when it comes into her eyes
I know iron and steel couldn't hold me

Good God, I'm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.