Justin Bieber - Afraid To Say

I'm afraid to say the wrong thing
Criticized from every angle
And I'm afraid to lay it on the line
And selfishly I wanna hold back

Do we got the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.