Justin Bieber - All She Wrote

Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

We reject what we don't understand
We turn our backs on a fellow man
I wan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.