E-40 - I'm Da Man

[Chorus: Repeat 3X]
Drank in my cup, blunt in my hand
Hoes on my dick, 'cause they know I'm da mayn!

Drank in my cup, blunt in my hand
Hoes on ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.