Lost Frequencies - Rise

Ooh, ooh, ooh

It's been a hard year, feeling awake now
All of the hurt, all of the dirt, all of the shame now
Nothing but closed doors, I'm not g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.