Justin Bieber - Die For You

Ba-ba-da, ba-da
Ba-ba, ba-ba-da, ba-da, ba

She's a stranger to the night shift
The type of girl you only dream about
I was lost under the lights...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.