Bad Bunny - Un Dia Bailaras Conmigo

You're deep in the water, yeah, you're drownin' us
You question my love like it's not enough
But I hate that you know, you know, you know
You got m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.