Drake - Bitch Is Crazy

Aww man
Ho! Yes!
Hahaha
Yeah. Can y'all hear me out there?
It's a lovely night tonight ain't it?
Yeah I know
I know what they thinkin' they ain'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.