Drake - Do What U Do (Remix)

I do this for ya'll man
Malice, Nickelus F, it's the remix!

Lights slow motion, steppin' out the Phantom
All eyes on me, peekin' and glancin'
Le...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.