Fabio Concato - Rime Per Un Sogno

Se tu vedessi il cielo che cos'è
Ci sono stelle grandi come te
Io che comincio a sognare
Non lo facevo da un po'
Due grandi ali
Stanotte, vedrai,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.