Cazzu - Dándote

Desde que la ví, creo que me fleché
No sé qué hacer, yo no quiero parecer fácil
Que me trae loca eso es asi
Si me cae yo le pago el taxi

Un trag...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.