Lenny Tavarez - Mi Llamada

Son las 2:00 A.M. y ya estoy saliendo
De camino me queda tu casa (Me queda tu casa)
La luna está perfecta pa' hacerlo
Espero que contestes mi llama...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.