Eminem - Key (Skit)

Ha ha, hol' up
What is that? Oh
Is that a key in my pocket?
Or am I just happy to see
The hot chicks that are here for me and only me
'Cause I am...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.