Eminem - Alfred's Theme

Before I check the mic (check, check, one, two)
I give it an extra swipe with a Lysol disinfectant wipe (good evening)
Coronavirus in effect tonight...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.