Chris Stapleton - Hillbilly Blood

Hillbilly blood, runnin' through my veins
Black coal soul and a mountain of pain
Jug of white lightning crossin' my lips
Hillbilly blood don't give...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.