Chris Stapleton - Worry B Gone

Oh, gimme just one more puff of that worry be gone
I'm plannin' on feelin' much better before too long
I got a world of trouble I need to forget
I'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.