Riky Rick - UNGAZINCISHI

Yekani umona
Ngesingisi bathi
Jealousy down
Good times up phezulu
Imoto ehleli phansi hehe
lt’s too much
Eh Tyler aw'batshele boy
Bath ungazincishi ni...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.