Dr. Peppa - What It Is

What it is wassup
Can you please keep filling up my cup
What it is wassup
Na chello can we smoke up on a blunt
What it is wassup
Ima take your shorty ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.