Riky Rick - Murdah

Yeah
Oh oh
Shekpe whine pon it
Sit on it
Promise you girl too much money
So amazing it's your body
Got me craving

Baby come and palaga
With your frie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.