Riky Rick - Pick You Up

Eish wooo
Eish woo
Eish wooo
Woo

Right now I'm struggling for money nigga
When I get on I'ma hit you up
When I get paid I'ma hit you up
When I get ri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.