Riky Rick - Buy It Out

Yeah uh uh
Ooh I think I hit a nerve
I took all these niggas lunch
Ooh I think I hit a nerve

I walk into Gucci I buy it out
Walk into Louis I buy it ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.