Ranks ATM - Different

Young tune on the track

Ayy ayy
I got tired of wishing
I made a decision
Won't fall for no system yeah yeah yeah yeah
Yeah I'm on a mission
Cooking i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.