Brray - El Querendón

Ho-ho-ho-hoy me van a ver suelto por ahí
Casi ni salgo
Pero cuando salgo, salgo a partir (sheesh)

Llegan la' die' (wuh), me explotan el cel
To' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.