Marc E. Bassy - PMD

Rooftop pool
Versace ring ripples
Swim from the other side
We will meet up in the middle
Bright darkness
Gold shadows
Sweet longing stamped into b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.