Tysm - Cherry on Top

Windows up, hands on the clutch
Now it's on your butt, bad girl
Bet your daddy thinks that's in your past, girl
Sweet dreams
Mix that ice cream wi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.