Alex Hoyer - Bonita

Desde que yo te vi
Desde que yo te vi no ha pasado un minuto del día
En qué no piense en ti
Tú eres mi fantasía

Lo acepto, dejé pasar el momento...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.