21 Savage - No Opp Left Behind

(Metro in this bitch goin' brazy)

Made it out the dirt, I was head first
A nigga used to rob, ayy, and I used to serve
Couldn't go to work, schoo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.