21 Savage - Glock In My Lap

Y'all niggas stop playin', nigga
Y'all niggas know what the fuck goin' on
Big 4L, big steppers
Big footprints, pussy (Southside on the track, yeah)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.