Cardi B - Bartier Cardi

Bardi in a 'Rari, diamonds all over my body
(30, you a fool for this one)
Shinin' all over my body
Bardi, put that lil' bitch on Molly
Bardi
Bizz...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.