BBC Concert Orchestra - Saint Nicolas, Op 42: He Journeys to Palestine

TENORS & BASSES
Nicolas sailed for Palestine
across the sunlit seas
The South West wind blew soft and fair
seagulls hovered through the air
and spices...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.