Andrew Lloyd Webber - Buenos Aires

What's new Buenos Aires?
I'm new--I want to say I'm just a little stuck on you
You'll be on me too!
I get out here Buenos Aires
Stand back--yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.