Maeckes - Hier & Da

Ich bin hier
Du bist da, wo der Pfeffer wächst
Ich bin hier
Du bist da, wo alles besser wird
Ich bin hier
Du bist da, wo man Geld verdient
Ich b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.