Elizabeth Cook - Two Chords and a Lie

Two chords and a lie
Is that so wrong
You wanna tell the same ol joke
Just put it in a song
Cause time is shy and life is long
And that's why it ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.