Aaron Watson - Leather & Lace

Is love so fragile
And the heart so hollow
Shatter with words
Impossible to follow
You're saying I'm fragile
I try not to be
I search only
For somethi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.