Elizabeth Cook - Mary, The Submissing Years

It was hot, 100 in the shade
When Mary got a note from this guy named Gabe
She don't remember getting pregnant but, she did
And by all accounts she ch...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.