Elizabeth Cook - Bones

Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah

I wear your bones around my neck
I am the keeper of the flame
As it's true, I've been a wreck
But I love you just...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.