Elizabeth Cook - Daddy, I Got Love for You

Sittin' up in bed with stage 4 cancer
A chew of tobacco and all the answers
He said girl if you don't learn to breathe
You ain't ever gonna make ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.