Cazzu - Canción De La Mujer Astuta

Hoy es nuestra primera vez
Casi que ni nos conocemos
Solos los dos en la habitación
Me empiezas a recorrer
Y yo no sé qué voy hacer
Fácilmente es...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.