Lost Frequencies - Don't Leave Me

Ships go by and wave at me
I try, can't breathe
There's an ocean in between
Your heart and me

I know I hurt you and I
I don't deserve you but d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.