Strick - Yacht Club

I'm a member of the Yacht Club (yeah)
Jetstones on me, all water (okay)
She a member of the Yacht Club (yeah)
Baby had me slippin' like water (okay...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.