Young Thug - STS

Supa, aha

Two door, door riding, frog-eyed niggas can't see me
If I pop another X pill, I'll be out my misery
Crazy presi' beze' on the motherfuc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.