Masta Ace - Something's Wrong

Yeah, big Strick, let's get it on
Yo, last night I had a nightmare that I was wack
Nope, I'm sorry, it's that you said something dope
Fuck it, it d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.