Frida Gold - Halleluja

(Und ich geh' mit meinen Leuten raus und singe)
(Singe: „Halleluja, halleluja!“)

Universum hier, ich hier, alles, wie bestellt
Hab' zu oft das Ge...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.