Trae Tha Truth - Inkredible

Trae I see ya, Rose
You know what it is
My attitude is fuck it, house big as Publics
Shoppin' is a pleasure, pinky ring a nugget
Niggas like the r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.