T.I - Still Ain't Forgave Myself

(Still ain't forgave myself, damn
It's a lotta fucked up shit that go down man,
You don't even know the half)

Man I been in and outta trouble sin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.