T.I - On Doe, On Phil

Yea, uh huh
Fuck them niggas, fuck them niggas eh
Sucka ass nigga
Slap yo nose off yo face (fuck them niggas)

Look, I'm big time nigga
Y'all too smal...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.